ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשפו

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תש"א

ברוקלין

שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א יושב על

מדין, איש חי רב פעלים, מנהל עדתו

במישרים, מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר,

בנש"ק וכו' מוהר"ר מאיר שליט"א

אביחצירא, מדברנא דק"ק מידלת יע"א

שלום וברכה!

מרוב הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי לבוא אליו בכתב, ובטח קבל מכתבי מכ"ה אלול. וגם עתה אבוא אך בקיצור מפני קוצר הזמן.

אתחיל בתודה על מה שכתב לי הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה רב פעלים וכו' מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר, אשר כבר מסר לו איזה ספרים לשלחם אלי, ותשואות חן חן על זה.

בהתחלת הזמן החדש, שנת הלימודים תשי"א, אעתיק כאן פתגם אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע אשר אמר, למה נקרא רב - מרא דאתרא, מפני שמלמעלה נתנו לו הכוחות הזכות והחובה שהוא יהי' מרא - בעל הבית - של כל מקומו. וגם בענינים רוחניים כן הוא, אף שכל איש ישראל הוא בעל בחירה, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, בכל זאת כיוון אשר בפנימיות כל איש הישראלי חפץ לקיים רצון ה' בלימוד התורה וקיום המצוות, אלא שלפעמים תקפו יצרו הרע, הרי בכח המרא דאתרא בהשתדלות הראוי' ובנחת להוכיח לאנשי עדתו רב טוב והאושר הבלי גבולי הכרוך בלימוד התורה וקיום המצוות. וכבר אמרו רז"ל אשר דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

גם בעניננו כן הוא, אשר תקותי חזקה, שכת"ר שליט"א, מרא דאתרא, ישתמש בהשפעתו הגדולה לחזק ולהגדיל את הת"ת אשר במחנו הט'. וברירא מלתא אשר אנשי קהלתו יסייעו בידו להגדיל תורה ולהאדירה. וע"פ פתגם אדמו"ר הזקן הנ"ל, אשר הוא הוא המרא דאתרא. ולכת"ר שליט"א ולדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

תודתי נתונה לו מראש אם אקבל בשו"ט הכל הנעשה בזה. וזה לעומת זה, כמו שאמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תינוקות של בית רבן, כן ע"י הגדלת בתי אולפנא של תינוקות של בית רבן נזכה במהרה בעגלא דיין, לביאת משיח צדקנו ולגאולה האמיתית והשלימה אמן.

ושלמא דמר ותורתו יסגי מתוך מנוחה והרחבת הדעת,

המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

תשפו

להרה"ג.. אביחצירא: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תשג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן תתקמג.