ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשצא

ב"ה, ה' מר חשון, ה'תשי"א

ברוקלין,

שלום וברכה!

....אזוי ווי איר שרייבט, אז איר זייט געווען אין קעלער פאר סוכות ת"ש צוזאמען מיט כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וואלט מיר אינטערעסירט צו וייסן אלע פרטים וואס איר געדיינקט דערפון: וואס כ"ק מו"ח הכ"מ האט דאן גערעדט, אדער געטאן, אדער געהייסן אנדערע טאן, אז"וו.