ספריית חב"ד ליובאוויטש

תת

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג מרחשון, מוסג"פ המחאה על סך חמש מאות שקל מקרן הגמ"ח שלנו. ומוסג"פ פתקא ע"ד פרטי הפרעון שנסתדרו בהתאם לבקשתו.

ויהי רצון שיסתדר באופן המתאים בגשמיות וברוחניות, וימלא השי"ת משאלות לבו לטובה בעניניו הכלליים ועניניו הפרטיים.

בטח הכיר כבר מעלת מדינה זו אשר יש בה חומר מוכשר לקבל צורה טובה ע"י השתדלות הראוי' הודות לתמימותם של אחב"י תושבי המדינה. וחוב וזכות קדוש על כל בעלי השפעה להשתמש בכוחם זה לקרב בני ובנות ישראל שבסביבתם לתורה ולמצוה ביתר שאת על התחייבות כל אחד מאתנו במדינות אחרות. ובפרט בזמננו אלה אשר השאיר אותנו הקב"ה ברחמיו הגדולים בתוך שארית הפליטה.

בברכת הצלחה,

מנחם שניאורסאהן