ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתב

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תשי"א

השלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מ"ח: אם להשתתף במלוה מלכה של הביורא לחינוך עברי בהרצאה אודות שיטת הבעש"ט - הנה כנראה ממכתבו א) אינו מוכרח לזה כי לא יהי' היזק להת"ת גם אם לא ישתתף ב) חושש לרושם אי רצוי שתעשה השתתפותו במלוה מלכה שלהם, וכיון שאינו רואה תועלת גדולה מהרצאה אחת הרי למה לו להכנס לענין מסופק ושב ואל תעשה עדיף.

מה שכותב שהצעירים והצעירות בביהכנ"ס שלו רוצים להתארגן ולשפר את ביהכנ"ס גם לעשות קלוב שיהי' שייך לביהכנ"ס וכיו"ב לפי דעתי נכון וטוב הוא, ומה שחושש אולי עי"ז יבואו לרקודי תערובות וכה"ג - בטח ימצא דרכים המתאימים למנעם מזה, וכיו"ב, ובלי כל מחלוקת ויעסיקם בענינים כשרים וטובים: הרצאות (בהשתתפותם היינו שמהם ג"כ יהי' מרצים), וכוחים ע"ד שאלות השייכות לתומ"צ או לדברי ימי ישראל, יסוד ספרי' ואולם לקריאה, יסוד קרן של גמ"ח או של צדקה, תערוכה של ענינים השייכים לחנוכה קודם לחנוכה וכו' ועוד כהנה.

נהנתי במאד לספורו ע"ד השמע"צ בת"ת שלו, וזוהי ראי' נוספת לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שתעמולה אינה חוזרת ריקם, והוא הדין לביהכנ"ס שלו ובפרט להצעירים והצעירות, ובעבודה המתאמת יעלה ויצליח בעניניו הנ"ל וזה גופא ימשיך הצלחה גם בעניניו הפרטים.

בברכ[ת] הצלחה בעניניו הפרטים והכללים,

מנחם שניאורסאהן