ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתיג

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב

איש רב פעלים וכו' וכו' מוהר[ש]"י שי' זוין

שלום וברכה!

תמול נשלחה מברקה מאת כ"ק אדמו"ר הרמ"ש שליט"א על שם כת"ר והר"מ שי' גורארי', וזה לשונה:

"במענה לשאלת רבים נא לפרסם דעתי

הצעתי ובקשתי להשתתף בהמון בחירות

לעיריות ולהצביע בעד רשימות חרדיות

באופן שיובטח מספר הכי גדול של חרדים

בעיריות. בתודה ובברכה".

/החתימה/

בטח יאשר קבלת המברקה ומהתוצאות בזה, ות"ח מראש.

בשם המזכירות

תתיג

הרה"ג.. זוין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תתלט.

תתקנג. א'מו. א'רג. אגרת דומה למוהר"מ גורארי'. 1) ראה עד"ז מבוא לקונטרס ומעין ע' 18-15, -. 2) מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בקונטרס י"ט כסלו תש"ח (קונטרס נב). 3) לשון מענה המשיח אז יבוא - הובא מהבעש"ט באגרתו הידועה ע"ד עליית הנשמה שלו בראש השנה שנת תק"ז (נדפסה בסוף הס' בן פורת יוסף. בס' מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו (לבוב, תרפ"ג. וכותב המו"ל שהעתיקה מן המכתב - כת"י חתנו של הבעש"ט הרה"צ וכו' ר' יחיאל - החתום בעצם כי"ק של הבעש"ט). בס' גנזי נסתרות (ירות"ו תרפ"ד) ח"א סימן ס"ה. בס' בעש"ט (לודז', תרח"ץ פ' נח הגהה יג[)]. - וחלק ממנה בתחלת ס' כתר שם טוב. וס' לקוטי אמרים להה"מ ממעזריטש[)]. 4) שיחת יט כסלו תרס"ח (תורת שלום ע' 98) והועתק כאן בקיצור לשון. עיי"ש. 5) כך היא הכרעת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" (שו"ת יו"ד סימן קסד ס"ב. וראה ג"כ צ"צ שער המילואים ח"ג למקואות פ"ה מ"ו), וכדעת תוד"ה שמא בכורות (נה, ב), פיה"מ להרמב"ם, הראב"ד הרשב"א, הריב"ש (הובא בד"מ), פרישה ועוד "וכפשט המשנה והפוסקים" (ש"ך ליו"ד סר"א סק"ל). והנה דעת הטור והשו"ע (שמעתיק לשון הטור) צ"ע בזה (כך כותב הב"י ביו"ד סר"א). שיטת המהרי"ק (הובאה בב"י) דאם עדיין לא נחו מזחילתן גם בנפסקו ממקורן דין מעין להם - (ויש לומר דגם לשיטה זו הוא רק לטהר בזוחלין, אבל לא לזבים או אפילו לטהר בכל שהוא - ראה ש"ך סר"א סק"כ) - וראה שו"ת חת"ס חיו"ד סר"ט.

אבל גם לדיעות אלו, כיון שנפסקו ממקורם אין ביכולתם להמשיך דין מעין על בריכת מים. ואכ"מ.