ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתיד

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"א ברוקלין

התמים...

שלום וברכה!

...ובענין מה שקרה לו ביום הקדוש הנה יאמר בכל יום לבד משבתות ויו"ט קאפ' קג-קד שבתהלים וילמוד פרק א' מאגרת התשובה עד ר"ה הבע"ל. והעיקר שיקיים את הפסק דין של אדמו"ר הצמח צדק (שו"ת צ"צ שער המילואים ח"ד סס"ב) וז"ל: יסיח דעתו מזה לגמרי ויהי' שמח וטוב לב עכ"ל.

המברכו בהצלחה בלימודו און האלטן זיך באילנא דחייא, על ידי ההליכה בדרכי הוי', כפי אשר הורנו נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

בטח ראה מכתבי לתלמידי הישיבות.

תתיד

מכתבי לתלמידי הישיבות: דלעיל ח"ג תשנא.