ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתטו

דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באגרתו על דבר חובת כל בני ישראל בלימוד תורת החסידות אין נזקקים לביאור נוסף. מובנת ג"כ שייכות ההתעוררות ללימוד דא"ח ליום יט כסלו, באשר יום זה הוא ראש השנה 1לחסידות , והוא "מסוגל להתחזק ולהתעודד בלימוד התורה הנגלית ודא"ח, להתמסר לעבודת התפלה ולהתעורר לבירור וזיכוך המדות שעפ"י חסידות ואהבת רעים עד בלי גבול"2.

ומובנת עוד יותר שייכות הפצת לימוד הדא"ח בכל החוגים של אחינו בני ישראל יחיו לענין די"ט כסלו - ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר "דער עיקר ענין פון יפוצו מעינותיך 3חוצה האט זיך אנגעהייבען נאך פטרבורג. פאר חסידות איז געווען, אז ניט יעדער איס האט געקאנט משיג זיין אלקות. דערצו האט מען געדארפט האבן א העכערע נשמה. אדער, ווער עס האט ניט געהאט קיין נשמה גבוה, איז דורך דעם וואס ער האט מתקן געווען אלע ענינים וואס דארפען האבן תיקון און האט זיך מזכך געווען.

חסידות האט אויפגעטאן, אז יעדער איד זאל קאנען פארשטיין א ענין אלקי און דאס דערהערן. דאס האט זיך אנגעהייבן דער עיקר נאך פטרבורג דוקא. וויילע נאך פטרברוג איז ער (כ"ק אדמו"ר הזקן) נתעלה געווארן אין א העכערע מדרי'" 4 . * * * על שאלת הבעש"ט מתי יבוא - דייק המשיח בתשובתו בהביאו לשון הכתוב (משלי ה, טז): כאשר "יפוצו מעינותיך חוצה". ידוע אשר מי מעין אין למעלה מהם, ובכל מקום שבאים, אף אם למרחוק הוא, דין מעין להם, ובלבד שלא יופסק החיבור שלהם ההתקשרות עם מקורם, כי מי מעין שהפסיקום שוב אין להם דין 5מעין .

וככל הדברים האלו דורשים מאת כל אחד ואחד מאתנו: א) להפיץ ב) המעינות ג) חוצה. ואי אפשר לכל זה אלא ע"י התקשרות שאינה פוסקת עם המקור, התקשרות הולכת ומתחזקת עם הנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מקור הפצת מעינות אלו בכל קצוי תבל.

ועינינו תחזינה בקיום הבטחת משיח צדקנו אשר אז "יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה" ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה.

מנחם שניאורסאהן

ר"ח כסלו ה'תשי"א ברוקלין נ.י.

תתטו

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 134 ובלקו"ש ח"י ע' 243. באגרתו: אג"ק שלו ח"י אגרת ג'תרלו. תורת שלום: בדפוסים החדשים ע' 112. ידוע אשר מי מעין: ראה לקמן אגרת תתיח.