ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתיט

ב"ה, ח' כסלו, ה'תשי"א

שלום וברכה!

...עוה"פ הנני לכתוב לו מה שכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר לחינם מרבה הוא במרה שחורה ומבזבז מעותיו, מנוחת נפשו וכפשוטו די נערוון שלו, על חששות שאין להן יסוד. ויהי רצון שבקרוב ממש ישקיע את תכונת נפשו זו בהתמדה בלימוד ולא רק בתורת הנגלה אלא גם בתורת החסידות ולאום מלאום יאמץ. בשיעבודו בהתמדה בתורה תתמעט המרה שחורה בעניניו. והשי"ת ישלח לו רפואה בקרוב, וגם המרה שחורה בכלל זה.

אתענין לדעת על דבר הקביעות עתים שיש לו בתורת הנגלה והחסידות, ובטח יודיע בשורות טובות גם בזה.

בברכ[ת] רפואה ובריאות הנכונה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן

תתיט

ישקיע.. בלימוד: ראה בזה לעיל ח"ג אגרות תערב. תש. תתכ נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 431, ובשעתה בעתונות, ונשלח לאדמו"רים בצילום האגרת.