ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתכא

ב"ה, י"א כסלו, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר

שלום וברכה!

מכתבו מיום ד' לס' תולדות נתקבל, ובמענה עליו:

(א) שמחתי להוודע אשר סרו כל המניעות והעיכובים ובודאי ישתדל ככל האפשר אשר הן הרה"ג וכו' טול[י]דנא שי' והן העסקן וכו' מר יוסף שי' ברדגא שניהם ישתתפו בעבודתנו שם, ואל בינתו אשען איך לכלכל את הדברים.

(ב) בענין שם המוסדות, הנה כבר מסרתי שצריך להיות שם כללי "אהלי יוסף יצחק" ומתחת לזה (בחצאי עיגול?) "על שמו ובנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש", ומלבד שם כללי זה יבוא שם פרטי השייך להמוסד הפרטי אשר לו מתיחסים הגליונות שעליהם נכתב המכתב, כמו בית המדרש למורים, ישיבה, תפארת בחורים, כו'. אקוה אשר לא יהיו קשויים שיסכימו על נוסח הנ"ל, ובכל אופן צריך להיות נזכר בנוסח הגליונות השם "ליובאוויטש".

(ב) מה שכותב שעשו ועד של חמשה אנשים ומכאן ולהבא יפנו בבקשותיהם על ידי קומיטי זו, הנה כמובן מעצמו שיהי' באופן כזה שישמר רוח המוסדות על טהרתן ולא יתערב רוח זר בתוכם.

...בנוגע למה ששואל ע"ד השתתפות בחנוך הבנות, הנה קשה מכאן לחוות דעת בפרטיות הדברים, ונקודה הכללית בזה היא שאצל הספרדים יש כמה וכמה ענינים של צניעות בנוגע לנשים וגם לנערות וקטנות שקבלו עליהם במשך כמה דורות. ולכן גם בנוגע לחנוך בנותיהם צריך להיזהר ביותר שלא יאמרו שמיום בוא ליובאוויטש למחנם באו מקדושה חמורה לקדושה קלה. ובמילא מובן שמתחילה צריך לחקור אצל החרדים והזקנים שבהם באיזה מנהג נהגו אבותיהם בהנ"ל וגם אם צריך בזה איזה שינויים - יהי' השינוי באופן כזה שלא יהי' מזה לעז שבאו מקדושה וכו'.

הנני ממהר לשלוח המכתב ועל שאר הענינים אענה בל"נ במכתבי הבא.

בברכת הצלחה מרובה,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבלו רשימות התלמיד' דמעקנעס ומידלת (באחרונות לא נרשם שם האם). אבל עדיין אין שמות אמותיהם של המורים. ובל"נ, אקראם על הציון בר"ה לדא"ח הבע"ל.

תתכא

צילום חלקי נדפס בספרו, "עשרים שנה עבודת הקודש במרוקו" ע' יח, והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל תשפה, ובהנסמן בהערות שם. שניהם ישתתפו: ראה ספרו הנ"ל ע' ד-ו.