ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתכג

ב"ה, י"ג כסלו, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהר"ש שי'

שלום וברכה!

כל מכתביו עם הפ"נ המוסגרים בהם בעתם קבלתי והיום נתקבל גם מכתבו מאור ליום ב'. ואתו הסליחה על איחור המענה שלי, כי טרוד אני ביותר, ובפרט בזמנים אלו, מפני ההכנה לדפוס של קונטרס לכ' חשון (לאדמו"ר מהורש"ב נ"ע), לכ"ה חשון המוסג"פ והקונטרס לי"ט כסלו הבע"ל. וכן בהגהת הר"ד דשבת פ' בראשית אשר בטח קיבל במועדו, ושל שבת פ' לך המוסג"פ. ופשיטא שאין לו לתלות כלל וכלל באיזה ענין של קפידה ח"ו וכיו"ב.

בענין מה שכותב בהנוגע לסדר כמו שהי' אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כו' - הנה כבר כתבתי לאחד, שהרי לזה נצרך שיהיו אצלי כוחות עצמיים המתאימים לזה, וכן בנוגע לכוחות הגלויים, וכן בנוגע לג' הלבושים דמחדו"מ וכו'.

...נהניתי במאד בראותי במכתבו רשימת שמות המנין אשר פעל עליהם, ובל"נ אקראם על ציון הקדוש ביום ר"ה לדא"ח הוא י"ט כסלו הבע"ל, והשי"ת יזכנו, כל אחד מאתנו, להמשיך ולקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לי"ט כסלו, כמו שנדפסו במכתבו בקונטרס י"ט כסלו ה'תש"י, אשר חוזר ונשנה עוה"פ בקונטרס י"ט כסלו הבע"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ורוב נחת מכל יו"ח שי' - הפו"ש כל החבורה תי' בברכת החג,

מ. שניאורסאהן

על כמה מדבריו במכתביו אלי - ימצא מענה בהר"ד דש"פ בראשית ולך. ועל השאר אענה, בל"נ, במשך הזמן.

בטח יודיע איך חגגו את חג היט"כ...

תתכג

מצילום האגרת. מהר"ש שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תכו, ובהנסמן בהערות שם. כבר כתבתי לאחד: לעיל ח"ג אגרת תשסה. רשימת שמות המנין אשר פעל עליהם: בשיחת ש"פ בראשית אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (לקו"ש ח"ב א' 469 זאל יעדער איינער זען אז ביז י"ט כסלו זאל ער פועל'ן לכל הפחות אויףא מנין אידן, אין די ענינים פון מחשבה דבור ומעשה - אויף יעדערן פון דעם מנין אין אלע דריי, אדער לכל הפחות אין צווי אדער אין איין אענין פן די דריי. ראה בזה גם לקמן אגרת תתכז.

תתכלז-ח.