ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתל

ב"ה, ח"י כסלו, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מו"ה...

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ביום י"ט כסלו הבע"ל.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו בגשמיות וברוחניות.

בברכת חג גאולתנו ופדות נפשנו ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

* * *

מוסג"פ הר"ד דש"פ לך, ובה ימצא מענה על מנהגנו בליל א' דר"ה.

מש"כ בענין ס"ר אותיות לתורה - יעוין בס' משנת אברהם (זיטומיר תרכ"ח) שקיבץ כל התירוצים בענין זה.

* * *

מש"כ שמתחילה צריך לברר עצמו וכו' (והעולם יחכה, לע"ע?) - יעוין מבוא ל"ומעין" ע' כב.

* * *

...כן אמסור ע"ד בשורתו הטובה שנפדו הספרים ונשלחים הנה.

...בענין ההעתקה - לדעתי, ישאל תיכף חוו"ד עתה של קרוביו באה"ק ת"ו.

ויודיעני. ואז יחליט בדבר.

מה שמתאונן על מצבו הרוחני וכו' - יתחזק בקב"ע בנגלה ובדא"ח, וישתדל בהפצת המעינות חוצה, ויגאל עי"ז גם הוא, כי ע"פ דין נוטל חלק בראש. ועיין מבוא ל"ומעין" ע' כב.

בטח יודיע בפרטיות חשבון מה שהוציאו עתה בפדית ספרי קה"ת.

תתל

כללי-פרטי. מוסג"פ.. זה: קטע זה אל ה"ר שאול ברוק. מש"כ.. כב: קטע זה אל ה"ר דוד בראוומן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תטו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תתצד.

תתקמא. א'נט. שנפדו הספרים: ראה לעיל ח"ג אגרות תפ. תרכא.