ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתלב

ב"ה, י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א, ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

באמונה וכו' מוהר"ר יצחק אהרן שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו המודיע שלבד התלמידים הלומדים בת"ת הנה יש להם ג"כ קי"ג תלמידים שלומדים בבתיהם, ושפתחו חדר. ובטח יודיע בפעם השני' ע"ד התפתחות עבודתם זו, הן בכמות והן באיכות.

כבקשתו קראתי את רשימת התלמידים עם מוריהם בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ היום בראש השנה לחסידות ודרכי החסידות. וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו, לכתיבה וחתימה טובה בזה.

- ויש לומר אשר אצל החסידים ומקושרים הרי זהו השער אשר דרך בו עולים כל התורה ומצות למעלה ודרך בו נמשכים כל ההמשכות בגשמיות וברוחניות. ועל דרך מה שכתוב באגה"ק פ' ז', בענין שבדרך פרט יש לכל נר"נ אור פרטי וכו', עיי"ש. ועל פי זה יובן ג"כ קישור הענינים בסיום מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מיו"ד כסלו ה'תש"י הנדפס בקונטרס די"ט כסלו דהשתא, שמתחיל בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות וכו' ותיכף לזה כותב "ואתם כל הנלוים עליכם תתברכו כלכם בכל הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות".

החותם בברכת החג ופו"ש כל החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן

תתלב

מוה"ר יצחק אהרן: גולדין. אגרות נוספות אליו - לעיל תתי, ובהנסמן בהערות שם.

לבד התלמידים הלומדים בת"ת: ראה לעיל שם.