ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתלז

ב"ה, י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א ברוקלין, נ. י.

האברך וו"ח אי"א וכו' מר יחיאל שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבך מערב שבת קדש ובנועם קראתי אשר קבעת שיעור לימוד תורת החסידות עם הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה אהרן שי'.

בטח קראת בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ג' האהבות תלויות זו בזו, והן אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל, ואי אפשר להסתפק במה שעינו טובה בשלו, וצריך להיות גם כן עינו טובה בשל אחרים. ובטח תמצא האותיות המתאימות להשפיע על חבריך שי' שיאחזו גם הם בלימוד תורת החסידות.

בהיותי היום על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ קראתי את הפ"נ שלך.

מובטחני שיש לך היכולת להשפיע על אחרים בענין הנ"ל אלא שצריך אתה לגלות רצונך בזה, ואם תעשה כן אז תצליח.

מוסג"פ הר"ד דשבת בראשית ותעיין שם בסעיפים כ"א וכ"ב השייכים לענין השפעה על אחרים וכיון שלא הספקת לעשות בזה עד י"ט כסלו, הרי בטח תשתדל למלא הענין עד יום היארצייט של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהוא ביו"ד שבט הבע"ל.

בברכת החג ופ"ש הרה"ח וכו' הרמ"א שי',

מנחם שניאורסאהן

תתלז

מר יחיאל שי': זיסקינד. אגרת נוספת אליו - לקמן תתפט. הר"ד דשבת בראשית: בענין הפעולה על מנין. ראה לעיל אגרת תתכג.