ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתלח

ב"ה, ג' דחנוכה, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המתאר מצבו כי אין הזמן מספיק לו לנהל עבודת פרינסיפאל בהישיבה ולימוד עם כיתות שם וביחד עם זה גם לנהל עסק הספרים ודברי קדושה שלו, ורוצה משום כך לעזוב משרת הפרינסיפאל בהישיבה ושואל חוות דעתי בזה.

הנה לפי דעתי אם אין הזמן מספיק לכל הענינים הנ"ל, יעזוב את הלימוד עם הכיתות וכיו"ב, אבל לא את משרת הפרינסיפאל. וקצת מן הטעמים שלי בזה, כי אפילו ריש גרגותא משמיא קא ממנו לי', ובפרט שגדולה זו ניתנה לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

זהו מצדו הוא. ומצד הישיבה הנה אי ברור שזה שימלא מקומו יהי' טוב ממנו או להיפך.

ויש עוד טעמים.

ותקותי אשר יוכל לנהל עבודת הפרינסיפאל לחוד ביחד עם ההשתתפות שאי אפשר בלעדו בעסק הספרים בצדו, באופן שלא יהי' נזק לשני האופנים גם יחד.

בברכת חנוכה שמוסיף והולך ולהאיר גם בחוץ,

מנחם שניאורסאהן

אתענין לדעת מה היו הפעולות במה שדברתי עמו טרם נסעו על אודות עשית המנין וכיו"ב.

תתלח

עשית המנין: ראה לעיל אגרת תתכג.