ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתלט

ב"ה, ד' דחנוכה, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי

ציבור וכו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לחנוכה אשר מחמת הטרדות המרובות נתעכבה הופעתו.

אעפ"כ בטח ימצא בו כת"ר רב חפץ גם עתה.

במענה על מכתבו, ת"ח על טרחתו בפירסום דעתי והצעתי בענין הבחירות, ובטח בהזדמנות הראוי' מסר ג"כ להרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' וכו' מהרי"א הלוי שי' הרצוג על פי מה שכתבתי לכת"ר במכתבי הקודם.

מה שכותב שמזמן לזמן יש איזה שקו"ט בשו"ע רבינו הזקן ורוצה לכתוב לי עד"ז, הנה פשוט אשר אתענג לקרא חידושי תורתו בכלל, ובפרט בהנוגע לבירור דעת רבינו הזקן, ובלבד שלא יקפיד עלי אם יתאחר המענה על מכתבו מפני רוב הטרדות אשר סבבוני והולכים וגדלים מזמן לזמן.

בברכת חנוכה שנזכה כאו"א מאתנו, להדה"נ על פתח הבית בחוץ, ולהיות מוסיף והולך,

מנחם שניאורסאהן

תתלט

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל תתיג, ובהנסמן בהערות שם. בענין הבחירות: ראה לעיל שם.