ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתמג

ב"ה, ז' דחנוכה, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

וכו' מוה"ר... שי'

שלום וברכה!

הציעו לפני אשר מהנכון שיהיו באה"ק איזה מקומות מרכזיים שיתרכזו בהם כל הוצאות שהופיעו לאור על ידי קה"ת, בתור אולמי קריאה בעד הקהל.

והנה בכלל הנני מסכים לזה, אלא איני רוצה להכנס לתוך פאליטיק, ולכן הנני רוצה לשמוע חוות דעתו בזה, לאן ולמי - ולאיזה מוסד משלנו - לשלוח את הספרים.

בברכה וכבוד,

מנחם שניאורסאהן

תתמג

נשלחה לכמה מראשי אנ"ש בארה"ק. לתוכנה ראה לקמן אגרת תתעג.