ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתנא

ב"ה,

קונטרס זה בא בקשר עם סיום אמירת 1קדיש בהסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ...

* * *

כמה דעות במשך זמן אמירת 2הקדיש: כל ימי חייו, י"ב חדש וי"א יום, שזה שלימה וגם חודש העבור בכלל, י"ב חדש, י"ב חדש פחות שבוע, י"א חדש, י"א חדש פחות יום אחד.

ואנו אין לנו אלא מנהג נשיאינו, וע"פ הרשום בקטע מצוואת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע: בענין הי"א חדש - להפסיק חודש ויום א' קודם. עד"מ אם היא"צ הוא בי' 3בשבט יאמר קדיש עד ט' טבת ועד 4בכלל. וכן הוא דעת רוב המכריע של אחרוני הפוסקים.

* * *

איתא בכתהאריז"5ל - והובא בפוסקים - כי אמירת הקדיש שייך ג"כ לעלית הנשמה ממדריגה למדריגה בג"ע עצמו.

מובן מזה, אשר בסיום אמירת הקדיש די"א חדש מסתיים סדר עליות זה ומתחיל סדר חדש בעליות הנשמה, כי הרי ארז"ל אשר ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ב כי ילכו מחיל אל חיל.

מוכרח ע"פ זה, אשר כל אחד מהמקושרים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ עליו להוסיף עתה אומץ בחיזוק ההתקשרות שלו, לעשות חשבון בנפשו, ואליבי' דנפשי', מה עשה בזה במשך י"א חדשים אלו, למלאות את החסר, וע"י האופנים שהורה נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ - להתקשר ביתר שאת וביתר עז אתו עמו כלומר אליו, למען אשר גם הוא יתעלה בעלייתו.

והמקדש עצמו מעט למטה - מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

מנחם שניאורסאהן

ערש"ק ויגש אליו ויאמר בי 6אדוני, ה'תשי"א. ברוקלין נ. י.

תתנא

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 158 ובלקו"ש חי"א ע' 213. 2) ראה על הסדר שבפנים פלא יועץ הובא בשד"ח אס"ד אבלות אות קסב. שו"ת מהרי"ק הובא בד"מ סשע"ו סק"ט. שו"ת בני יצחק חיו"ד סקנ"ז בשם הר"ש קלוגער. כלבו הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. שיורי ברכה שם בשם כנה"ג. רמ"א שם סוף ס"ד. שד"ח שם אות קסב. 3) הוא היא"צ של אמו הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ"ע. וראה קצשו"ע סכ"ו זי"ז. 4) ראה ג"כ "היום יום" ט' שבט תש"ג. 5) שער הכוונות ענין הקדיש. פע"ח ש"ו ספ"א בהגה"ה. סי' האריז"ל קודם עלינו. ועוד. 6) פירוש שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק (תו"א ר"פ ויגש).