ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתנד

[ט' טבת]

...מכ' מוא"ו כסלו נתקבל במועדו. וקראתי הפ"נ אשר בו על הציון הק'.

נהניתי במאד מלימודו דא"ח בביהכ"נ. וח"ו להפסיק זה. ובטח ישנם, ויהיו עוד פעולות. וצריך להשתדל להרחיב חוג השומעים, ושגם צעירים יבואו.

- ולכאורה הפצת דא"ח צ"ל עיקר עבודתו, ולא אסיפת כסף.

עיקר והתחלת התיקון - לח"נ - לקרב הנוער ליר"ש ותומ"צ ולהרבות באמירת אותיות התורה והתפלה והראשון עיקר...

תתנד

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 304.