ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתסח

[טו"ב טבת ה'תשי"א]

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות* מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וההשתתפות בחלוקת הש"ס זו, תקנה שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל בחיזוקה והפצתה, הנה, נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.

תתסח

נדפסה בלקו"ד ח"ד ע' 1166 חי"א ע' 215. בגמרה של תורה: רמ"א בשו"ע או"ח סתרס"ט - והוא מיל"ש (מ"א, ג) - לענין תושב"כ. ומנהגן של ישראל בשמחה יתרה בסיום הש"ס מבסיום מסכתא, אף שגם זו סעודת מצוה היא (שם רמ"א סתקנ"א ס"י).

כך לימוד המסכתא כו': כמה דוגמאות לזה, ואחת מהן: לריש לקיש דחצי שעור מותר, אם חושב להשלים אסור (ירושלמי תרומות פ"ו ה"א) - וראה שער היחוד והאמונה רפי"ב.