ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתעד

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מוהר"מ שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתביו,

...הכניסה למדינתו בהקדם. ותימה שלא מזכיר מאומה עד"ז. ונא להודיעני בחוזר.

(ג) הפ"נ ע"ד משפחת... אקרא בע"ה על הציון הק'. ומטובו לברר, באופן המתאים, אם שומרת טהרה כדבעי, ואם לא היו בנישואיהם ענין של נגיעה בכבוד בת ישראל מצדו וכיו"ב, ונא להודיעני עד"ז.

(ד) מטובו להודיע מבריאות התלמיד משה בן פריחא שי'.

(ה) נא להודיע מהנעשה במידלת בענין הלימודים וכן בענין תיקון הבית, ולכאורה ההשתתפות בכגון דא בחצי ההוצאות היא יותר מהראוי, ובפרט שהענין בריחוק מקום וכו'. ויתדבר עם הררב"ג שי'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה למענה על כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

נכונה הצעתו בענין הבאת סופר ושו"ב משלנו למחנו. וכן שיבוא ג"כ הרר"ס שי' ליבעראו, כי מוכרח לחשוב ג"כ ע"ד התחלת עבודה גם בקאזא ועוד. ולכן מטובו להודיע בהקדם ישר להררב"ג שי' את שם מי יזכירו [ונ]שותיהם ושאר הידיעות הנחוצות לבקשת רשיון כניסה.

תתעד

צילום חלקה נדפס בספרו עשרים שנה עבודת הקודש במרוקו ע' טו. מוהר"מ: ליפסקר.

אגרות נוספות אליו - לעיל תשפה, ובהנסמן בהערות שם. בחצי ההוצאות: ראה ספרו הנ"ל ע' ח. הררב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי. בקאזא: בקזבלנקא.