ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתעח

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ח שי'

שלום וברכה!

שמחתי לקבל בעתו ד"ש ממנו על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"א שי' סימפסאן, ובטח לעתיד ישמחני ע"י מכתבים ישר בבשורות טובות מ... וכל ב"ב שי' ומשלומם הטוב בגשמיות וברוחניות. ות"ח מראש.

כפי סיפור הרה"ח וכו' מוהר"א שי' סימפסאן ישנו כר נרחב להפצת תורת החסידות במחנו הט' בטאראנטא, ומהנכון ומוכרח הוא אשר כ' יטכס עצה עם אלו המתאימים לזה במחנו, וכולם ביחד ישתדלו בזה באופן היותר מתאים ולהשלים את הכוונה העליונה אשר נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, וידוע הפי' על זה בתורת הדא"ח אשר ענין הדירה הוא אשר שם האדם הוא בגלוי, בלי העלמות והסתירים, ובהקב"ה הרי לית מחשבא תפיסא בי' כלל כי אם על ידי תורה ומצות, דאורייתא וקוב"ה כולי חד, אבל בתורת הנגלה הוא ג"כ בהעלם, ודוקא על ידי תורת החסידות העוסקת באהבת ה' ויראתו ובהתבוננות בגדולתו וכו' הרי על ידי זה דוקא [נ]עשה דירה בתחתונים.

המחכה לבשורות טובות ובפ"ש כל החבורה שתחי',

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת לכ"ד טבת עם מכתב כללי השייך אליו.

תתעח

מוהר"ח: פלוטקין, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לקמן א'קמז, א'ריב.