ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתפ

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

שמחתי לקבל פ"ש ממנו, והנני מקוה כי יוכל לבשר טוב תמיד כל הימים ממצבו הטוב ומצב [זוגתו] תחי' בגשמיות וכן ממצבם הטוב ברוחניות.

מוסג"פ חוברת שהו"ל לכ"ד טבת וגם מכתב כללי השייך לזה. ואם יש לו איזה הערות בזה, ינעם לי לשמוע.

כפי שאמרתי פעם, הנה גבא"י ראשי תיבות: א נא ב כח ג דולת י מינך, זאת אומרת, מי אשר בהשגחת הבורא ית' נבחר להיות גבאי בביהכנ"ס צריך שיהי' לו כח בחסד (ימינך), ובלשון של בקשה (אנא), היינו שהשפעתו תהי' חזקה, אבל עם זה שישתמש בה במידת החסד, לעשות את ביהכנ"ס שיהי' א חסידישע שול ולהאיר ולהחם את כל הסביבה.

המחכה לבשורות טובות,

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ קבלה מהמרכז לעניני חינוך עבור תרומתו, ובטח ישתדל גם להבא ובתוספות אומץ להשתתף בעבודת הקדש באופן אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יהי' שבע רצון ממנו, ועי"ז יעשה לו ג"כ כלים לקבלת השפעתו הטובה בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ המכ' ששלח לי - לאחר שהעתקתים ותודה רבה ע"ז.

תתפ

מו"ה משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קצד. דש. לקמן תתקיא.