ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתפב

ב"ה, כ"ו טבת, ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חיים

שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם ובהתאם למענהו, מוסג"פ קבלה עבור הסך שהרימו בביהכ"נ של כ' בסעודת חג י"ט כסלו למעמד. ומטובו למסור ד"ש וברכה לכל המשתתפים בסעודת מצוה זו.

כיון שהגמרא (תענית ט, א) אומרת עה"פ עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, וכ"כ ברי הדבר עד שהקב"ה אומר בחנוני נא בזאת, מובטחני אשר השתתפותם בצדקה זו תהי' להם צינור להמשכת כל טוב כסיום הפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלי די.

בברכה לו ולכל המשתתפים בהסעודה דחג החגים י"ט כסלו,

מנחם שניאורסאהן

תתפב

מו"ה חיים: שטיימאן. אגרות נוספות אליו - לקמן תתקיט. תתקלא. א'רב.