ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתפו

ב"ה, ב' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' בא, המודיע כי מצאו דירה חדשה... ויחנכו הבית בתלמוד תורה, היינו שבתחילה ילמוד באחד החדרים שם עם איזה מתלמידיו, ובתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ עכ"פ לעצמו.

ולזוג' תי' ימסור שתמה אני על הידיעה שבעצבות היא מכהנ"ל. בתו של חסיד ואשתו של חסיד ובעצמה בעלת מוחין ורגש חסידותי, עצבות מנין לה? תהי' שמחה באמת על כל הטוב אשר הנחילה השי"ת עד עתה, ושמחה פורץ גדר למלאות גם את החסר עדיין לע"ע. ות"ח לו אם יוכל להודיעני אז זי פאלגט.

בברכת מז"ט והצלחה בדירתם החדשה,

מנחם שניאורסאהן