ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתפז

ב"ה, ג' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

ידוע ידעתי עד כמה חיבב נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, את עבודתו המסורה של הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקן ורב פעלים וכו' מו"ה זלמן טובי' שי' בעת היותו במקום סכנה ומיצר.

ואף כי בטח אינם זקוקים מצדי להתעוררות בכגון דא, ע"ד סיוע ועזר המתאים להנ"ל בכלל, ובסידורו עתה בפרט,

בכל זה, ע"פ מרז"ל אין מזרזים אלא למזורזים, הנני לעורר אודות זה ולבקשם, ובודאי ימצאו אופנים המתאימים, ומבלי שיהי' עי"ז חסרון במק"א.

בתודה מראש ובברכה ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

תתפז

מצילום האגרת. מו"ה זלמן טובי' שי': אבלסקי. במקום סכנה ומיצר: בתום מלחמת העולם, בעזרת והצלת הפליטים.