ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתפט

ב"ה, ה' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

האברך הנעלה וו"ח אי"א וכו' מו"ה יחיאל

שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקרא במכתבו שמשפיע על הבחור... שי' בענין לימוד הדא"ח, ובודאי לא יסתפק באחד ושנים וירבה רעים ללימוד הנ"ל, ובכלל ידגיש על האי-אפשר בלאו הכי כלל שילמדו תורה ביראת שמים דוקא. ואם לאו הרי התרו רז"ל (שבת לא, א) מוטב שלא העלית.

מה שהעיר מפסק אדה"ז בסידורו להפסיק לענית ברכו וכו' בין תש"י לתש"ר שזהו דלא כמש"כ בשולחנו סכ"ה.

הנה זהו מהדברים שדעת אדה"ז בסידורו שונה מזו שבשו"ע שלו, והלכה כבתראי שהם פסקי הסידור. - כל שנויים אלו נקבצו בס' פסקי הסידור להרב נאה (ירושלים ת"ו, תרצ"ז).

הפ"נ אקרא על הציון הק'.

המחכה לבשורות טובות, ואין טוב אלא תורה ומצוה,

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תתפט

מו"ה יחיאל שי': זיסקינד. אגרת נוספת אליו - לעיל תתלז.