ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצ

ב"ה, ח' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

מחות' הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ג' וארא, ועתה נתקבל ג"כ המכתב עתי פערעזשיטאיע שבקש את מכירו לשלחו לי. לאחר העיון אחזירו לכבו', כמו שכותב במכתבו.

המכתב ע"ד שיחרור אדה"ז נדפס ג"כ בב"ר אבל מהעתקה ומשובש.

הנני מסגיר פה חוברת מאמרי השתטחות להרה"ג הרה"צ והרה"ח וכו' ר' הלל מפאריטש ז"ל. כן שלחתי לכת"ר שי' בחבילה בפ"ע ספר מאמרי תרכ"ז שהו"ל זה עתה ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ לפני הסתלקותו.

בדברי עם הרה"ח וכו' מוהר"ש שי' לויטין ע"ד מאמרי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, העירני עד"ז שבמפתח שנסדר ונדפס על ידי לא נכנסו המאמרים ששמעם בעצמו, והם: משנת תרנ"ט - כי ישאלך, חג הפסח; ויהי הענן והחשך, שביעי של פסח; הודו לה' קראו בשמו, זמנא חדא איצטרך עלמא למיטרא, אם לא בריתי יומם ולילה, ואיש כי ימרט ראשו, כולם בין חג הפסח לשבועות; ד"ה שאו מרום עיניכם, שבחי ירושלים את ה', אז תשמח בתולה במחול (שבת שקודם לידת גיסתי הרבנית מרת חנה שתי'), וה' ברך את אברהם בכל, אז תשמח בתולה במחול (שניהם ביום הולדת הנ"ל). משנת תר"ס - החדש הזה, פ' החדש; רפאות תהי לשריך, פ' אמור; רפאות תהי לשריך, ל"ג בעומר; גדולה תורה שהיא נותנת לך חיים. ואמר לי שכת"ר הי' ג"כ אז בליובאוויטש, ולכן אשאל גם את כת"ר שי' אם זוכר שהיו המאמרים הנ"ל בזמנים הנ"ל. ות"ח מראש אם יענני על זה.

ואולי נשמרו בזכרונו עוד מאמרי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שלא נכנסו במפתח? המפתח בטח ישנו תחת ידו, ואם לאו מטובו להודיעני ואשלח לו.

בברכה ופ"ש ש"ב זוג' תי',

מנחם שניאורסאהן

תתצ

מוהרש"ז: בעזפאלאוו. המכתב ע"ד שיחרור אדה"ז: אג"ק שלו אגרת לח. המאמרי ששמעם: נעתקו בשמו בקונ' מאמר סמוכים לעד - פר"ת ע' 15, שנדפס בשנת תשי"ב.

ומשם לס' רשימת מאמרי דא"ח ע' עג.