ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצא

ב"ה, ח' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

נבהלתי לקרא במכתבו ע"ד השריפה ל"ע שהיתה בדירתו, ובאשר אינני יודע אם יש תחת ידו ספר המצוות להצ"צ (סוף עמוד 228) הנני להעתיק זבה קטע ממכתב הצ"צ מה שכתב בענין כגון זה, וז"ל:

העתק מכי"ק כאאזמו"ר נ"ע.

שמעתי מפי קדושי עליון על מרגלא בפומא דאינשי שאחר השריפה מתעשרים, יען כי השתלשלות מדות העליונות הקדושות וסדרן כך: חסד דין רחמים, ולזאת אחר מדה"ד בשריפה מתעוררת מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה כנודע, שהיא מדתו של יעקב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו' עכ"ל הזהב.

ועייג"כ בס' מאה שערים אגרות קדש אדמו"ר האמצעי סימן ז', ואדמו"ר הצ"צ סימן ה'.

ויהי רצון שיקויים בו פס"ד הנ"ל של אדמו"ר הזקן ע"פ קדושי עליון האמצעי והצ"צ על מילואו, ויודיע בשורות טובות בזה.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ מכ' א' (ששאל לי ע"מ להחזיר) והשאר יוחזרו, בל"נ, לאחרי ההעתקה.

תתצא

מוה"ר דוד נתן: לעסער. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תקיג.