ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצב

ב"ה, ט' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' התמים מוהרי"ז

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיום ה' וארא ועש"ק בא,

ת"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות מרת... תי' ובטח ימשיך להודיע שהולך מצבה וטוב עד שתחלים לגמרי.

נהניתי לשמוע שהזמינוהו ונוסע לעיר לואיסוויל לנאום, ובודאי ישתמש גם בהזדמנות זו להפצת הרעיון שעתה ביתר שאת על כל הזמנים שע"ע באמריקה, א"א כלל וכלל להיות בריא בנשמה (ובדרך ממילא גם בגוף) מבלי בסיס חזק בדת. ובפרט הנוער שעדיין צריך למצוא לו את דרכו בחיים וכו'.

ומה טוב אם הי' רושם נאומים כאלו שמלבד שהוא הי' יכול להשתמש בהם עוה"פ הנה לפעמים גם אחרים היו נהנים מזה.

אולי הי' כדאי שיכניס את המל"ח ברשימות המוסדות שהפעדעריישאן של מחנו צריכה לתמוך בהן. ולכאורה בזה יכול לצרף אליו את מר בוביס שי'. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם - וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הידוע.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תתצב

מוהרי"ז שי': פויזנר. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תקלז.