ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצג

ב"ה, ט' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכ' מי"ז טבת שנתקבל באיחור זמן, שלחתי אתמול טלגרמה ע"י הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו' וכו' מוהר"ר בן ציון שי' שם טוב, וזה לשונה:

"נא למסור ברכתי ל...

שיהי' הכל כשורה ובנקל

ותבשר בשורות טובות,

בברכה".

ובהיותי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ מחר ביום ההילולא הבע"ל, אזכירם אותו ואת זוג' תי' להמצטרך, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו, והשי"ת ימלאה בגשמיות וברוחניות. ובפרט ביום היאר"צ יום ההילולא של אותו צדיק שכתב במכתבו על ענין זה:

אנ"ש ותלמידי התמימים, וכל הנוטלים חלק בדרכי החסידים והחסידות, עמדו הכן כולכם, אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, לקבל ברכת הוי' בשפעת חיים ופרנסה טובה ונחת מיוצאי לחציכם, אשר ישפיע השי"ת לכם ולנו על ידי התעוררות רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמיתים, ע"ד מכניסי רחמים, אשר יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעל ההילולא, וברוכים תהיו בבני חייא ומזונא רוויחא.

ויהי רצון שבקרוב ממש יבשרני בשורות טובות.

בברכה המחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת היא רשימה מבעל ההילולא, שהו"ל זה לא כבר.

תתצג

במכתבו: אג"ק שלו ח"ד אגרת א'ד. לעיל אגרת תתפד.