ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצד

ב"ה, ט' שבט, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' התמים מו"ה...

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, מחר ביום ההילולא.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

* * *

בנוגע לשאלתו ע"ד העתקתם - כיון שלפ"ד קרוביו באה"ק ת"ו יסתדר שם בנקל לפ"ע, וכ"ק מו"ח אדמו"ר הסכים מכבר שיעתיקו לשם - יה"ר שיהי' בשטומו"צ, בנקל ובטוב.

בברכה להסתדרות טובה בגו"ר בקרוב ממש.

* * *

ר' אברהם מ'דארף צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן. אזוי איז צו שווער - סיי פאר מיר, סיי פאר אייך. און ווער האט הנאה דערפון?

בברכת שיבשר טובות ובקרוב.

תתצד

כללי-פרטי. בנוגע.. ובטוב: קטע זה אל ה"ר דוד בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תתל, ובהנסמן בהערות שם. ר' אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרטו, ובהנסמן בהערות שם.