ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתצז

ב"ה, כ"ב שבט, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

בשמחה נודעתי אשר בתו מרת... תחי' נתארסה לב"ג הרב.. ואביע בזה ברכותי למזל טוב מזל טוב שיהי' הכל בשעה טובה ומוצלחת ויבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה וכמו שנתבארו בתורת החסידות.

כן ת"ח על הודעתו בשורה טובה שנכדו... שי' נמלאו לו ג' שנים. ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד מנהגן של ישראל לגזוז אז שערות הראש.

ויהי רצון שתמיד יבשר אך בשורות טובות בשלו ובשל ב"ב שיחיו וגם בעניני הכלל.

בברכ[ת] מז"ט והצלחה בעניניו,

מנחם שניאורסאהן

שייכות ציצית לשערות הראש - מבוארת בפע"ח ש' הציצית ובלקו"ת פ' שלח (מ"ז, ע"א) ועייג"כ רש"י עה"ת שלח (ט"ו ל"ח): בציצית ראשי.

שייכות ציצית לנשואין בקדושה וטהרה מבוארת בקרא וראיתם גו' ולא תתרו גו' ועייג"כ מנחות (מ"ד א) באו ד' ציציותיו כו' זכי במקחך כו'.