ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתק

ב"ה, כ"ד שבט, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

שמח אני להוודע אשר מצבו הולך וטוב, והשי"ת ישלח לו בטח רפואה בקרוב.

ובמענה על הודעתו אתמול על ידי זוגתו הרבנית תחי', כי השינה אצלו אינה כדבעי, הנה יסיח דעת מזה לגמרי ואל יחוש לזה, כיון שבטח ממלא הוראות הרופא בזה.

ומהנכון אשר תהי' בסמוך למטתו מזוזה כשרה (לאו דוקא על מזוזת הפתח) כמובן אם נצרך - כלי בתוך כלי וכיו"ב.

ובידעי חביבותי' לדברי הרב, אזכיר מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר אשר אצל כמה מהנשיאים (כמדומה קרוב לודאי, שפרט בשם כ"ק אדמו"ר מהר"ש) היתה מונחת על שולחנו פתקא ועלי' כתוב: שויתי הוי' לנגדי תמיד. ובטח שם כת"ר שי' לבו לזה שעל שלחן הכתיבה והלימוד של כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה מונחת מזוזה.

- ולהעיר מכלים פי"ז מט"ז שהיו נושאים מזוזה במקל. עיי"ש בתויו"ט. -

המקוה להתבשר ממנו אך טוב תכה"י, וחותם בברכת רפואה קרובה,

מנחם שניאורסאהן

אם יש שכנים בחדרו אולי כדאי להוודע אצלם ע"ד מצבם בתומ"צ בדא"ח וכו'.

תתק

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 261 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. לתוכנה ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 125.