ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקא

ב"ה, כ"ו שבט, ה'תשי"א

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר מציעים לו שידוך ושם אבי המדוברת הוא אברהם ושואל דעתי בענין השמות.

יעויין בהגהות מקור חסד לצוואת ר"י החסיד שמציין להמצדדים להתיר בזה: חת"ס יו"ד סקל"ח ואה"ע ח"א סקט"ז, השיב משה סס"ט, דברי חיים אה"ע ס"ח, אמרי אש יו"ד ס"ס, טוט[ו]"ד תליתאי סרס"ג, קנאת סופרים בהשמטות סכ"ו, יד שאול ח"ב סר"מ ס"ד, פ"ת אהע"ז ס"ב סק"ז וס"נ סקי"ד ועוד.

ואנו אין לנו אלא פס"ד כ"ק אדמו"ר הצ"צ (שו"ת א[ה]ע"ז ח"א סקמ"ג, פסק"ד ליו"ד סקט"ז) שכיון ש"אין השמות שווין ממש אין שום חשש כלל וכלל" עיי"ש

אלא שיקבע שיעלה לתורה ויחתום וכו' לא רק בשם אברהם לבד, כ"א גם בשאר השמות שלו (השנים או אחד מהם עכ"פ).

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תתקא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 459. אין השמות שווין: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע חי"א אגרת ג'תתקנא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'סח.