ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקב

ב"ה, כ"ו שבט, ה'תשי"א

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ס שי'

שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב שבט:

כבר כתבתי להרה"ח כו' הרב"ג שי' שלדעתי, יגיש תיכף עוה"פ בקשה לכניסה למאראקא, ויתייעצו יחד באיזה אופן טוב יותר (לאיזה עיר, שם מי להזכיר, וכיו"ב).

והשי"ת יצליח שיהי' הכל בעתו ובזמנו - שנוכל, כאו"א מאתנו, למלאות שליחותנו בעלמא דין, ומתוך הרחבה.

אם רוצה להתעסק ג"כ ע"ד ניירות לאויסטראליא - באופן שלא יבלבלו מעבודה במאראקא, יוכל לעשות זה.

במש"כ אודות... שי' ובריאותו - לדעתי, צריכים לעשות כהוראת הרופאים בעניני אש"ל מנוחה ואפילו מנוחה משקידה בלימוד. ולא להחמיר בזה כלל וכלל, וכבר פסק הרמב"ם (הל' דעות רפ"ד) היות הגוף בריא מדרכי השם הוא. ועייג"כ אגה"ת פ"ג.

ובפרט - שמוטב שיבטל שעה אחת ועי"ז יוסיף, כשיחזור לבוריו לגמרי, כמה וכמה שעות, ובשמחה. והאריכות בזה אך למותר.

ואחתום בברכה לזמן העשות בנו ש"ז שי' בר מצוה (מוסג"פ מכתב אליו) אז זיי זאלן האבן פון עם אידישן און חסידישן נחת בכל הפרטים.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

תתקב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 354 והושלמה ע"פ צילום האגרת. מהור"ס: ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרנט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'קס. הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי.