ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקד

ב"ה, כ"ט שבט, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר

מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז שבט, בו מבקש עזר בסידור נאומים שיוכל לנאום לפני עדתו וכו',

הנה קשה להורות חומר לדרוש המתאים בשביל קהלתו כיון שאינו מתאר את מהותם (סוחרים, מלומדים, צעירים, זקנים וכיו"ב), ודרישותיהם מה שהם מחפשים בדרשתו של הרב. אבל, בכלל, יוכל למצוא בהקריאה והקדושה חומר מספיק לסוגים שונים של אחב"י באמריקא. ולדוגמא: כשרות (ישנו שם מאמר גם באנגלית), תפקידם של הנשים (בקול קורא לנשים), ענין הגלות והגאולה וכו' וכו'. כן ישנו שם המשך על כל הסדרות ועל כל ההפטרות אשר יוכל להשתמש בו על כל פנים בתור יסוד וחומר לבנין דרשה.

אם יש ברעיונו איזה נושא מיוחד שרוצה לדרוש אודותיו ומחפש מקורות ומראה-מקומות בהשייך אליו, מטובו להודיעני ואשתדל בזה.

לפלא שאין מזכיר מאומה ע"ד חיים הדתיים של קהלתו, ופעולותיו להחזקת היהדות ואפילו בהפצת מעינות דא"ח. סו"ס "גם" זה מוטל עליו, ובודאי ניתנו לו הכוחות למלא תפקיד זה, וכשיתחיל - יצליח.

בברכה, המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

תתקד

מוה"ר מרדכי: פישר.