ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקה

ב"ה, א' אד"ר, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרא"ל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח שבט, המודיע כי עלה בדעתם לכבד את העסקן ר' משה שי' מארגענשטערן להזמינו בתור אורח מרצה על המשתה השנתי של הישיבה ושואלים עצתי בזה. וכן מבקשים ברכה להצליח בתעמולתם וכו'.

נכון הדבר שיזמינו את העסקן הנ"ל,

ויהי רצון שיצליחו בתעמולתם הן בגשמיות והן בהפצת מעינות החסידות חוצה.

כבר אמרתי כמה פעמים שלדעתי נצטמצ[מ]ו ביותר בד"א עוצבות (תרתי משמע).

וכאשר יתפשטו בעיר ויצאו למרחב - עכ"פ במקצת בהתחלה - ה"ז התרחבות הכלים והאיברים, ובמילא ממשיכים תוס' אורות אשר בהשתלשלותם למטה מטה נעשה ג"כ ריבוי במעות המגבית - פשוט מער געלט, וה"ז מצוה שאין אחר יכול להוציא אותם ידי חובתם וזכותם.

בברכה וד"ש כל החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן

תתקה

מוהרא"ל שי': קרעמער, ששימש כמנהל הישיבה במונטריאל. אגרת נוספת אליו לעיל ח"ב רעח. עצבות: ע"פ עירובין ג, ד. תרתי: מלשון צמצום ומלשון עצבות.