ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקו

ב"ה, ב' אדר ראשון, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר

אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי לקבלת מכתב כת"ר שי' מער"ח אד"ר, ובעיקר לזה שאינו מסיח דעת מענינו של הרה"ח וכו' מהר"ש שי' שו"ב.

- ולהעיר אשר איסור היסח הדעת נלמד הוא מכהן גדול (שבת יב, א), כי שפתי כהן - כל הכהנים ול"ד כהן גדול - ישמרו דעת. ויעויין בזח"ג קמו, ב, אשר זהו גם בזמה"ז (משא"כ ציץ) ושם מוכח דעי"ז דוקא יכול הוא לברך את ישראל. -

ויהי רצון שתהי' העכבה לטובה, בטוב הנראה והנגלה, הטוב לנו. וכל המתפלל בעד כו' נענה תחלה, אשר יבשר כת"ר בשו"ט בהקדם בענינו הוא.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תתקו

מוהר"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תקב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תתקכו. תתקנא. תתקנח. א'קיח.