ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקט

ב"ה, ג' אדר ראשון, ה'תשי"א

שלום וברכה!

שמחתי להוודע מהבשורה טובה אשר נולד לו בן למזל טוב, והנני שולח בזה ברכתי שיכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ויגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות.

ומצוה שקבלו עליהם בשמחה תמשיך שמחה במעונו, ולהעיר ממרז"ל (כתובות ח, ב) ומש"כ ע"ז באות חו"ש סרס"ה סקכ"ז וכ"ט. ועייג"כ מו"ק (ט, א) שאחים שנהנו כו'.

ובשו"ע לאדה"ז מהד"ב סוס"ד: תחילת כניסת כו' במצות מילה - ולפי שהוא תחילת צ"ל בשמחה דוקא שלא יהי' מודעה רבא. גם כקרבן (זח"א צה, רע"א) שצ"ל לרצונכם דוקא.

בברכת מזל טוב מזל טוב,

מנחם שניאורסאהן