ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקי

ב"ה, ה' אדר א', ה'תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ארי'

זאב שי'

שלום וברכה!

...הפ"נ שהיו במכתבו הקודם קראתים ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר על הציון שלו, ובטח מעורר הוא ויעורר ר"ר על מקושריו ואנ"ש בהמצטרך להם,

ועדמש"כ הוא עצמו בנוגע לאביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (נעתק במכתבי להיא"צ): עמדו הכן כו', ועיין בפי' הבעש"ט במרז"ל מדעתו ושלא מדעתו (הובא בד"ה אני לדודי הא' בס' המאמרים ספ"ב), ומרובה מדה טובה כו'...

בברכה לבשר בשורות טובות.

תתקי

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 223 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מוה"ר ארי' זאב: ליפסקר. אגרת נוספת אליו - לקמן תתקעג. במכתבי להיא"צ: לעיל תתפד.