ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקיא

ב"ה, ה' אדר א', ה'תשי"א ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה

כו' מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי את הפ"נ ששלח בעד עצמו, בעד זוגתו תחי' בעד... וב"ב יחיו, וקראתים ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר על הציון שלו, ובטח מעורר הוא וגם יעורר להבא, רחמים על המקושרים אליו בכלל, ועל כבוד זוגתו והנ"ל, יחיו כולם בטוב, בפרט להמצטרך להם, והשי"ת ימלא ברכות צדיק על מילואן, כי גדולים צדיקים כו' יותר מבחייהן.

ויוכל לבשרני טובות מהטבת בריאות כהנ"ל.

כן מטובו להודיע ממצב מר... ביהדות ושמירת המצות.

ידוע פתגם הבעש"ט, אשר לפעמים נשמה יורדת למטה לשבעים שמונים שנה בשביל לעשות טובה לאחד או לאחת מבנ"י בגשמיות או ברוחניות.

אבל פשיטא שאין להסתפק בעשיית טובה פעם אחת או שתים כו' אלא, כמורגל בלשון רז"ל אפילו מאה פעמים (עיין חולין פ"ז, א': הכא כתיב מיעוטא),

ואם עוזר להנ"ל בבריאות, פרנסה וכו' בטח מתענין גם כן במצבם ברוחניות ועוזר להם ככל האפשרי בזה.

וכלשון הכתוב בפרשת השבוע: ונשא אהרן (ומעשה אבות סימן לבנים) את משפט בנ"י על לבו לפני הוי' תמיד.

בברכה ופ"ש כל חבורתו תחי',

מ. שניאורסאהן

תתקיא

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל תתפ, ובהנסמן בהערות שם.