ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקיב

ב"ה, ה' אדר א', ה'תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

...מספרים בשם רבנו הזקן, אשר "מיט אן עצה שלאגט מען זיך ניט אן" אבל כיון שכותב לי ע"ד מצבו ורצונו שיהי' ביכולתו להעתיק מושבו לעבר הים, הנה, לדעתי, מתאים יותר ובהרבה, להשתדל ע"ד אחת המדינות בדרום אמריקא, מאשר אודות ארצות הברית, כפי הידיעות המתקבלות - שם בקל יותר להסתדר, כי רוב המהגרים באים לכאן, ומי שאין שאלת חינוך ב"ב שלו עומדת אצלו על הפרק, סרה עי"ז המניעה העיקרית להתיישבות שם.

אחתום באיחול בריאות הנכונה והסתדרות טובה בגו"ר,

הדו"ש ומברכו.