ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקכה

ב"ה, כ' אד"ר, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א חו"ב סועו"ה סדרן ופלפלן,

בעל מדות תרומיות, דורש טוב לעמו וכו'

וכו' מוהררי"א שי' הלוי רב ראשי

שלום וברכה!

הגיעוני שמועות ממקורות שונים אודות אפשריות בחירות בארה"ק ת"ו.

בשים לב להמצב בארה"ק בכלל, ובפרט לתוצאות הבחירות העיריות שנתקיימו זה לא כבר, וע"פ הידיעות שקבלתי מאז על דבר הנעשה בארה"ק ת"ו, שלכאורה אמיתיות הנה, נראה כי המפלגות הדתיות והיהדות החרדית שם בכלל עדיין אינם מאורגנים עד כדי כך, שבאם תתקיימנה בחירות חדשות בעתיד הקרוב ישתפר מצב בכנסת. ואדרבה, ואדרבה, ח"ו.

בטח, להיותם על אתר, ידוע להם עדכ"ז עוד בבהירות יותר, וגם הם יבואו לידי החלטה, אשר לתועלת ומהשקפת כללות היהדות החרדית (מבלי התחשב עם מפלגה פרטית שתוכל אולי להרויח עי"ז) - השעה אינה מוכשרת כלל לבחירות כלליות.

בטחוני כי השמועות הנ"ל אינן אלא תחבולה וענין של הפחדה, כדי להשיג עי"ז פתרון הרצוי לשאלות החינוך הכשר, אבל אינם מתכוונים כלל לבחירות בפועל. ובודאי יהי' זה מבלי לוותר בענינים הנוגעים לדת.

וכפי ידיעות, אף שאי מבוררות עדיין כל צרכן, הנה זוהי ג"כ עמדת מפא"י, ולכן יש לצפות כי הבחירות לא תתקיימנה.

בודאי למותר להדגיש אשר באם אי אפשר יהי' למנוע בחירות, הרי ההכרחיות בהחלט שתהי' חזית דתית מאוחדת.

בהתאם להנ"ל שלחתי לכת"ר מברק, ות"ח מראש אם יודיעני השקפתו ופעולתו בנידון זה.

בברכה.

ע"ד הצחות אמרתי, שחזית מאוחדת, נחיצותה או ההיזק שבה, היא מעין שאלת הכמות והאיכות. ויש ללמוד זה ממדת פורעניות. ועפמש"כ רבנו הזקן באגרת התשובה פ"ז (צז, ב): הרי בריבוי כו' מאפילות כמו כו' ויותר. וידועים דברי הר"ן ספב"ת דיומא ופס"ד רבנו בשולחנו הטהור חאו"ח סשכ"ח סט"ז. וכמה דוגמאות הובאו בלקח טוב למהר"י ענגיל כלל ט"ו. ומובן שכמה חילוקים בענין. ואכ"מ.

תתקכה

מוהררי"א: הרצוג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תשס. לקמן א'לא. חזית דתית: ראה בזה לקמן אגרות א'לב. א'מג-ז. א'צח. א'קט-י.