ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקכו

ב"ה, כ"ב אד"ר, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר אפרים

אליעזר הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, שבשבוע העבר היתה צ"ל אספה בנוגע לעניני כת"ר, ובטח אם יהיו בשורות משמחות בזה, יודיעני ג"כ, ואשמח גם אני.

בברכה שתקויים בעגלא דידן קריאת שבת זה כי תשא את ראש בני ישראל, בשנת תישא, כי יש אם למקרא ונקרא מלא (מפרשי רש"י ס"פ שלח, ועייג"כ תוד"ה לא מנחות לט, א. לקו"ת פ' בהר ד"ה את שבתותי ספ"א. וכלשון זח"ג רכז, א: ואי חסר יו"ד הא חירק באתרי').

ובברכת שבתא טבא.

תתקכו

מוה"ר אפרים אליעזר הכהן שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקו, ובהנסמן בהערות שם. כי תשא.. בשנת תיש"א: בתאריך אגרות הקיץ רגיל לכתוב "תיש"א".