ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקכח

ב"ה, כ"ד אד"ר, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע מהטבת מצב בריאות זוגתו תי', בטח תשמור גם עתה אחרי הוראות הרופאים ותהי' חזקה בבטחונה בהשי"ת שיהי' הכל בעתו וכשורה.

כן אציע לו שקודם השכיבה (קודם קששעהמ"ט) יאמר מזמור יענך וכו' ואח"כ יחזור לומר פסוק יענך עוה"פ ויחשוב בעת אמירת הפסוק שיהי' כאלו כוון כל הכונות השייכות לזה.

בברכה שיבשר בשורות טובות.