ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלב

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

...ואם לעצתי ישמע, ישתדל למצוא משרת רבנות, ומה שכותב שעד עתה לא הי' יכול להיות זמן רב בקהלה, מפני שלא לרוח הבע"ב רב ירא שמים, הנה אדרבה מזה הטעם עצמו צריך להשאר בקהלה ולהשפיע עליהם שיתחזקו ברוח היהדות בלימוד התורה וקיום המצות מעשיות.

והוראה כללית שמענו אשר הכלי טובה להצלחה בגשמיות וברוחניות, הוא לימוד בתורה, ובטח יש לו קביעות עתים, ואתענין לדעת במה הוא לימודו, ומהנכון במאד אשר יקבע עתים ג"כ לתורת החסידות שהיא היא פנימיות התורה ונותנת אור וחיזוק בנר מצוה ותורה אור.

בברכת הסתדרות הנכונה לפניו ולפני ב"ב שי' בגו"ר.