ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלג

ב"ה, כ"ח אדר, ראשון ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות תרומיות וכו'

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' תצוה, שנתקבל באיחור זמן קצת, ונתאחר המענה שלי מרוב הטדרות ואתו הסליחה, וכן על מכתבו מיום ג' ויקהל...

מוסג"פ קבלה על נדבתו בעד המוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר בצפון אפריקא, אשר ת"ל הולכות ומתפתחות. אבל מן הראוי אשר מוסדות אלה, אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר יקראו, יגדלו ויתרחבו כהנה וכהנה ולא יהי' להם בהתפתחותם מעצורים ועיכובים כספיים, אבל דא עקא שחוסר אמצעים מעכבים, ובני ובנות ישראל למאות ולאלפים בערים וכפרים בצפון אפריקא עדיין הולכים וגדלים ללא תורה. אבל ת"ל אשר המוסדות שלנו - בית מדרש למורים, ישיבה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה לילדים, תלמוד תורה לילדות, שיעורי ערב לבעלי מלאכה ומסחר - כבר יד ושם להם ומשמשים סמל מעודד מה שאפשר לעשות בפועל בעזרת השי"ת ובהשתתפות ידידים אוהבי תורה. ולו ראו בעיניהם כיצד מהפכים הגשמיות שלהם לרוחניות, הרי היו מתנדבים די והותר בהתאמצות יתרה.

כבקשתו, הנה מחר אי"ה ערב ראש חודש, בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו עם זוג' ובני ביתם יחיו לברכה ואריכות ימים טובים.

מוסגר פה מה שכתבתי לאחד מענינא דיומא מההתוועדות דשבת העברה.

ואסיים בברכה שיתן השי"ת לכת"ר וזוג' שיחיו אורך ימים ושנים טובות לשבוע רב נחת יהודי ונחת חסידותי מכל בני ביתם שיחיו וגם מעצמם, שיוכלו להרבות בצדקה ומעשים טובים להחזקת היהדות והפצת התורה בכלל ותורת החסידות בפרט, שזהו המכוון של אריכות ימים ושנים עפ"י מה שביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלא זו בלבד שהם ימים ארוכים ושנים ארוכות בכמות רב, אלא שעוד זאת שהם ארוכים גם באיכות, היינו ממולאים וגדושים בתורה ומצוות ומעשים טובים ומלאים אור וחיות של תורת החסידות.

בברכה.

תתקלג

הוו"ח משה: שטרקשטיין. מה שכתבתי לאחד: דלעיל אגרת תתקל.