ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלד

ב"ה, כ"ט אד"ר, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

נודעתי שהיתה כבר ההתראות של בתו... שתחי' עם ב"ג שי', והנני לברכם בזה בברכת מזל טוב שתהי' ההתקשרות בשעה טובה ומוצלחת, והוא וזוגתו שיחיו ירוו מהם ומשאר ילידיהם שי' רוב נחת ועונג, אידישן און חסידישן נחת.

אבל, מאידך גיסא, אמרו לי שיש חשש שנחלשה אצל בתו שתחי' החלטתה ללבוש פיאה נכרית. איני יודע איזה השפעה פעלה חלישות החלטתה זו, אבל בטח משתדלים באופן המתאים ובניחותא לראות שתקיים את ההבטחה עד"ז, וכפי שאמרתי בהיותם פה, שאין זו שאלה של לבישת פיאה נכרית בלבד, אלא פון א גאנצן שטעל אין לעבן.

והנני כותב לה ביחוד עד"ז.

ואף שבטח למותר הוא, הנני לכפול עוה"פ שעל ידי ענינים של קירוב ודברים שבנחת קאנען גאר א סך אויפטאן.

כן אמר לי בנו שי', שבתו תחי' דברה עמהם ע"ד כמה פרטים בזמן החתונה ואופנה.

אינני יודע עד כמה היא בתוקף בענין זה, אבל בכלל כשנותנים הנחה בענינים טפלים הרי מצליחים לקבל הנחה בענינים עקרים. ולדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

ולסיים מענינא דיומא, מוסג"פ קטע מההתועדות דשבת העברה אף שנרשם בקיצור.

בברכת בריאות הנכונה - ולז' תי' בפרט - וברכת מז"ט לשניהם.