ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלה

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר נסתדר בתור נוסע מישיבות תומכי תמימים בערי צרפת ומשתכר די פרנסתו, ובההצעה שקיבל מאז מאירלאנד נעשה שינוי לגריעותא וכו' ושואל דעתי:

הנה לדעתי ימשיך בעבודתו בתומכי תמימים ויהי רצון שיצליח בזה, ומתאים להכוונה, וכמאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, לאחד הנוסעים למטרה כהנ"ל, שלא להסתפק במה שבמקומות בואו דורש ולוקח גשמיות, אלא לתת ולזרוע רוחניות,

וידוע מרז"ל אשר אף אלו שבצדק יכולים לאמר על עצמם אני ישנה בגלותא, הנה לבם ער, ובפרט אז מען וועקט זיי מיט א חסידישע ווארימקייט ובדברים היוצאים מן הלב.

בברכה.

תתקלה

תוכן דומה נכתב לכמה. לזרוע רוחניות: ראה גם לקמן אגרות א'קלד. א'קמ.