ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלז

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ישראל

נח שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו (בלי הוראת זמן כתיבתם) עם שני הפ"נ המו[סג]"ב:

אקרא, בל"נ, את הפ"נ בעד זוגתו תי' ובעד נכדתו תי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר - וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, ואף עתה עומד ומשמש כרועה נאמן, בטח יעורר רחמים עליהן להחלימן ולחזקן בבריאות הנכונה.

ואין דעתי נוחה כלל וכלל ממה שאנ"ש מחמירים ומגדילים, בדבורם ובכתבם, כל ענין של מיחוש וחולי - ר"ל - והוא היפך רצון נשיאנו, כי כמה פעמים שמעתי, וגם ברבים, שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם נשיאי חב"ד, טראכט גוט וועט זיין גוט, ואם מחשבה כך, הרי על אחת כו"כ בדבור ומה גם בכתב שזהו מעשה.

להרה"ח וכו' מוהרח"י שי' (וכנראה כוונתו להרח"י שמוקלערמאן) אכתוב, בל"נ, ימים אלו.

מהרה"ח וכו' מוהרא"ס שי' מענקין קבלתי מכתב אודות ענינו ועניתי לו.

והשי"ת יזכנו, מתחיל מיומא דנא ראש החדש, לראות אשר ונהפוך הוא אשר ישלטו (שליטה וממשלה, בגוף ובעולם, ולא בדרך מקיף - עיין תניא תחלת פי"ג) היהודים (כח האמונה - עין מגילה תחלת דף י"ג) המה בשונאיהם (על ידי האתהפכא דשונאיהם מחשוכא לנהורא - עיין לקו"ת סד"ה ה' לי בעוזרי).

בברכה ובפ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

תתקלז

מצילום האגרת. מוה"ר ישראל נח: בליניצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב תלב, ובהנסמן בהערות שם. בשם נשיאי חב"ד: ראה לעיל אגרת תתעב, ובהנסמן בהערות שם.